สำนักงานประกันสังคมขยาย – เพิ่มสิทธิประโยชน์มากมาย

24 August 2015
4959 view

อัพเดทข่าวดีสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (20 ต.ค.58)  โดยเพิ่ม – ขยายขอบเขตการได้รับสิทธิ์ในผู้ประกันตนดังต่อไปนี้

 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  ปัจจุบัน : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
  ฉบับใหม่เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

 

 • กรณีคลอดบุตร
  ปัจจุบัน :  
  มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน
  ฉบับใหม่เพิ่ม : 
  มีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

 • กรณีสงเคราะห์บุตร
  ปัจจุบัน : ได้รับสำหรับบุตรอายุ 0 – 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน
  ฉบับใหม่เพิ่ม  : มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน

 

 • กรณีว่างงาน
  ปัจจุบัน :
   ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก
  ฉบับใหม่เพิ่ม :
  ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

 

 • ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ
  ปัจจุบัน :
  ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย
  ฉบับใหม่เพิ่ม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/ ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

 

 • ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย
  ปัจจุบัน :
  ไม่ได้รับความคุ้มครอง
  ฉบับใหม่เพิ่ม :
  สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น

 

 • กรณีทุพพลภาพ
  ปัจจุบัน :
  ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ
  ฉบับใหม่เพิ่ม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

 

 • ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538
  ปัจจุบัน :
  ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี
  ฉบับใหม่ : ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

 

 • กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
  แก้ไข :ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง รายเดือน ที่คำนวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่คำนวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสิบสอง

 

 • ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่ม
  ปัจจุบัน :
  ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน
  ฉบับใหม่ :
  ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา )

 

 • ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน
  ปัจจุบัน
  :ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี
  ฉบับใหม่ : จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

 

 • ความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ
  ปัจจุบัน :คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ฉบับใหม่ : ขยาย ความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ

 

 • ความคุ้มครองลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ
  ปัจจุบัน : ไม่คุ้มครอง
  ฉบับใหม่ :ขยาย  ความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีอีกสิทธิประโยชน์อีกหลายข้อที่ผู้ใช้สิธิ์ประกันสังคมสามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่  เวบไซด์สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SSO สายด่วย 1506 หรือ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม