โรงพยาบาลนครธน เปิดตัว “ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง” มุ่งรักษาโรคเด็กอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

31 October 2019
506 view

โรงพยาบาลนครธนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางภายใต้นโยบายดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เปิดตัว“ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง”ของศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน อาทิ กลุ่มโรคเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด กลุ่มโรคเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ กลุ่มโรคเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ กลุ่มโรคเฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็ก เป็นต้นพร้อมให้บริการแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นการรักษาแบบเจาะลึกไปในแต่ละโรค และดูแลรักษาเด็กหนึ่งคนโดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “เด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน การดูแลรักษาโรคในเด็กมีความซับซ้อน ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเข้าใจ โรงพยาบาลนครธนจึงสร้างทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับเด็กหลากหลายสาขามาทำงานร่วมกัน เพื่อวางแผนวิเคราะห์แนวทางการดูแลรักษา และวินิจฉัยโรคได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทีมแพทย์จะดูแลสุขภาพเด็กหนึ่งคนแบบเป็นทีม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราดูแลทุกส่วนในระบบของร่างกายเด็ก นอกจากนี้ยังมีนโยบายมาตรฐานการบริการที่มุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบ การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการที่ถูกต้องตามทางการแพทย์ ซึ่งข้อปฏิบัตินี้ถือเป็นระบบมาตรฐานที่ควรให้ความสำคัญยิ่งในระดับสากล ดังนั้นผู้ปกครองจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่า โรงพยาบาลนครธนสามารถดูแลสุขภาพของบุตรหลานของท่านได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนเติบโตถึงช่วงวัยรุ่น”

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนครธน ได้จัดเตรียมความพร้อมของทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางไว้ถึง 8 กลุ่มโรคด้วยกัน ได้แก่ 1)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านทารกแรกเกิดทารกจะได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดซึ่งจะได้รับการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ ของร่างกายในระบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล 2)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านโรคติดเชื้อ ทั้งไวรัสและแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เด็ก ๆ ป่วยเช่น โรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคปอดอักเสบ เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 3)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะพบได้ประมาณร้อยละ 1 ของเด็ก หากสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้เร็วจะนำไปสู่การรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ 4)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านโรคระบบประสาท เช่น โรคลมชัก ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก โดยทางโรงพยาบาลจะมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และเครื่องสแกนสมองแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการโรคระบบประสาทอื่น ๆ เช่น เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เลือดออกในสมอง ฝีในสมอง หนองในช่องเยื่อหุ้มสมอง ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ สมองพิการและไขสันหลังผิดปกติ และโรคกะโหลกศีรษะเชื่อมติดก่อนกำหนด เป็นต้น 5)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านโรคไต สามารถพบได้ในเด็กแรกเกิด ซึ่งอาจพบความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 6) กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากพันธุกรรม นอกจากนี้มลภาวะทำให้พบเด็กเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นถึง 60% อาการของโรคภูมิแพ้จะแสดงแตกต่างกันตามช่วงอายุ ควรปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง เพื่อค้นหาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุด 7)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านจิตเวชเด็กการดูแลเด็กแต่ละคนควรได้รับการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เฉพาะรายบุคคลรวมถึงการปรับพฤติกรรมและการฝึกวินัยเชิงบวกในเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งค้นหาเหตุและให้การบำบัดรักษาเด็กที่มีปัญหาและ 8)กลุ่มโรคเฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อ จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ หรือ ด้านฮอร์โมน เช่น การเจริญเติบโตผิดปกติ เป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือล่าช้า โรคอ้วนและเบาหวาน โรคกระดูกและความผิดปกติของแคลเซียม ซึ่งควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

โรงพยาบาลนครธน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็ก 1 คนแบบครอบคลุมครบทุกด้าน จึงเป็นเหตุผลให้มีศูนย์สุขภาพเด็กและทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลปัญหาสุขภาพของเด็กแต่ละคนที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครธนได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 2 โทร. 0-2450-9999